NMC-CTNxxx-yy-MK-WT-100

Nylon cable ties - non-opening with marking area, white